• Slide Image 1

  ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ

  Предпроектни инженерногеоложки проучвания. Изготвяне на инженерногеоложки доклади. Определяне физико-механичните свойства на строителните почви. Статични и динамични пенетрационни тестове.

  Още...
 • Slide Image 2

  ХИДРОГЕОЛОГИЯ

  Изготвяне на документация за получаване разрешително за водовземане чрез нови водоизточници. Изготвяне на документация за получаване на разрешително за водоползване. Проекти за санитарно-охранителни зони. Хидрогеоложки доклади. Опитно-филтрационни изследвания. Изграждане на водоснабдителни сондажи.

  Още...
 • Slide Image 3

  ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

  Оценка въздействието върху околната среда. Екологични експертизи. Екологични оценки. Управление на водите. Управление на околна среда. Комплексни разрешителни.

  Още...
 • Slide Image 1

  Екологичен мониторинг

  Мониторинг на подземни и повърхностни води. Мониторинг на почви. Изграждане на системи за мониторинг. Изграждане на пиезометри. Пробонабиране. Полеви химичен анализ. Качествен и количествен мониторинг. Лабораторен химичен анализ. Изготвяне на мониторингови проекти и доклади.

  Още...
 • Slide Image 1

  СОНДИРАНЕ

  Изграждане на водоснабдителни сондажи. Изграждане на водопонизителни системи. Изграждане на пиезометри. Прокарване на проучвателни ядкови сондажи.

  Още...
 • Slide Image 1

  Пилотно фундиране

  Изграждаме два основни типа пилотни системи: - за укрепване на изкопи и стабилизиране на свлачищни терени - пилотно фундиране на сгради и инженерни съоръжения. Диаметрите на сондиране са до Ø500мм.

  Още...
First Feature Image

GEOHYDROCONSULT

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ХИДРОТЕХНИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

За нас
First Feature Image

Харесайте ни във Фейсбук

Хидрогеология, инженерна геология, сондиране, защитата и опазването на околната среда.

Харесай
First Feature Image

BG16RFOP002-2.073

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Още...