Home » История

История

“ГЕОХИДРОКОНСУЛТ” е основана през 1995г. и е една от първите частни фирми в РБългария, която осигурява услуги в посочените области като консултиране и инженеринг. От основаването и, броят на нейните служители е нараснал до 23 човека. Броят на постоянните експерти във фирмата е 11 като тяхната компетенция е в областта на хидрогеологията, хидрологията, геологията, химията, геохимията, екологията, управление на отпадъците, ВиК инсталациите и софтуер. През съществуването си фирмата, нейните консултанти са управлявали и изпълнили успешно повече от 60 проекта. От периода на създаването си фирмата и нейните консултанти са изпълнили успешно многобройни проекти и доклади, в следните насоки:

  1. получаване на разрешително за изграждане на проучвателно-експлоатационни тръбни кладенци;
  2. получаване на разрешително за водоползване;
  3. инженерно геоложки и хидрогеоложки проучвания свързани с оценка на геоложката осова от гледна точка условия на фундиране, в това число определяне на литоложкия строеж на земната основа, физико-механичните и деформационни показатели на строителните почви; наличие на подземни води; наличие на опасни физико-геоложки явления и процеси, застрашаващи проектираното строителство;
  4. оценка на въздействието върху околната среда на “Инвестиционни предложения във връзка с искане за допускане на инвестиционно проектиране за ново строителство, дейност или технология;
  5. концесионни анализи – екологични, правни, социални и икономически;
  6. оценки на щети от стари замърсявания за нуждите на приватизацията;
  7. екологични експертизи и препоръки, управление и внедряване на сложни възстановителни проекти