Home » Инженерна геология

Инженерна геология

Инженерна геология

Фирма “ГЕОХИДРОКОНСУЛТ” в лицето на своите асоциирани експерти разполага със значителен опит в геоложките, геотехническите проучвания за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения. Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

 1. Изготвяне на задания за проучване на строителни площадки и линейни съоръжения, като се отчита досегашната изученост и се предвиждат само действително необходимите проучвания и изпитания;
 2. Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания и изготвяне на доклади, даващи препоръки за оптимизирането на проектирането и строителството;
 3. Лабораторни изследвания на физико-механичните и якостно-деформационните показатели на строителните почви;
 4. Полеви методи за проучване – фирма “ГЕОХИДРОКОНСУЛТ” разполага с необходимата техника и е в състояние да изпълни следните проучвателни опити: динамични и статични пенетрационни опити, вертикални електросондажи (ВЕС), линейни геофизични проучвания, посредством “георадар”, преносима сондажна апаратура “Rotenberger” и автосонди;
 5. Изследвания и изготвяне на проекти за заздравяване на земната основа при особени строителни почви, върху които ще се извършва строителството;

Възприетият фирмен “know how” за решаването на изброените задачи чрез изготвяне на предварителни геотехнически експертизи, дава възможност за предварителна оценка на рисковите явления и процеси (свлачища, срутища, суфозия, карст и др.) в съответните райони, условията за фундиране и строителство. Успоредно с това в геотехническата експертиза се посочват и предварителни данни за възможностите, които дава площадката (района) за изграждане на собствено водовземно съоръжение.
Изготвянето на експертизата се базира основно на инженерногеоложки и хидрогеоложки оглед, съществуващи архивни данни за района, както и, при необходимост, на специализирани геофизични проучвания. За решаване на широкия кръг от задачи, свързани с инженерногеоложките и хидрогеоложки проучвания, за работен проект, освен познатите традиционни методи (сондажни и проучвателни изработки) фирмата прилага и нетрадиционни методи с което се снижават значително разходите. Това са изследвания на място (пенетрации, срязвания и др.) и геофизични методи на проучване. Те позволяват да се определи геоложкия строеж на земната основа, някои деформационни показатели на строителните почви (еластични модули, коефициент на Поасон и чрез емпирични връзки статичните модули), да се локализират и оценят зоните, засегнати от физикогеоложки явления и процеси като свлачища, карст, разломни зони, степен на напуканост на масива, заблатяване и др.

Геофизичните методи се използуват широко и за търсене на подземни води, което спествява трудоемките сондажни работи, осигурява бързина и дава възможност да се получи практически непрекъсната информация за разглеждания район. Апаратурата, с която разполагаме, позволява да се прилага комплекс от геофизични методи:

 1. Вертикално електрическо сондиране (ВЕС) (класически вариант по привидното съпротивление);
 2. Сеизмечно профилиране по метода на пречупените вълни (МПВ) с ударно възбуждане на сеизмичните вълни;
 3. Електропрофилиране (симетрично с един или едновременно с няколко разноса на захранващата линия, комбинирано, диполно);
 4. Метод на естествени потенциали (ПС);
 5. Каротаж (по ?пр и по естествена радиоактивност);
 6. Елекромагнитни методи.

Разработените от нас програми за обработка на получената информация в полеви условия са съобразени с изискванията на нормативните документи за нашата страна като при желание на клиента се прилагат и изискванията, заложени в международни стандарти.