Home » ХИДРОГЕОЛОГИЯ

ХИДРОГЕОЛОГИЯ

Хидрогеология

Фирма “ГЕОХИДРОКОНСУЛТ” в лицето на своите експерти разполага със значителен опит в хидрогеоложките проучвания и изграждане на водовземни съоръжения за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения. Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

business_logo

  1. Изготвяне на проекти за получаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови и съществуващи водоизточници, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба 1;
  2. Изграждане на водовземни съоръжения – сондажни тръбни кладенци;
  3. Изготвяне на доклади за оценка на експлоатационните ресурси на водовземни съоръжения, съгласно изискванията на Наредба 1;
  4. Изготвяне на проекти за оразмеряване на санитарно-охранителни зони съгласно изискванията на Наредба 3;