Home » PROJECTS

PROJECTS

1995 “Св. Йоан” ООД – Добрич Инженерногеоложко, геофизично и хидрогеоложко проучване на терен за строителство на курортно селище “Св. Йоан” – край с. Божурец, община Каварна
1995  “Черноморска Технологична Групировка” АД – Варна Инженерногеоложки и хидрогеоложко проучване на трасе за газопровод за газоснабдяване на гр. Добрич.
1995 Изготвяне на ОВОС на нов газопровод за газоснабдяване на гр. Добрич
1995 ЕТ ”Технокорект” – Бургас Изготвяне на ОВОС на цех за битова химия в гр. Бургас
1995 Община “Бургас” Баланс на водата за питейни , битови и промишлени цели към 1994/2010г. – алтернативни решения за обезпечаване на необходимите количества вода за Бургаския регион
1996 “Texaco Exploration Offshore Bulgaria” Ltd. Български черноморски шелф, блок III на Texaco, Инженрногеоложко обслужване на морско геотехническо сондиране в площадките, предвидени за построяване на стационарна експлоатационна платформа и допълнителни проучвателни сондажи (geotechnical site survey), провеждане на геотехнически тестове (изпитания) на борда на сондажния кораб и в стационарни лаборатории на сушата и изготвяне на геотехнически доклад за условията на фундиране на морски платформи.
1996 “Texaco Exploration Offshore Bulgaria” Ltd. Български черноморски шелф, блок III на Texaco, Изследване на условията на морското дъно (seabed survey) в площадка “Галата 2”, батиметрична снимка и изследване със странично сканиращ сонар за целите на позиционирането на самоповдигаща се сондажна платформа.
1997 “Texaco Exploration Offshore Bulgaria” Ltd. Еколожка разработка към проект за усвояване на газово находище Галата – раздел “Сухоземно трасе на подземен газопровод от находище Галата до ГРС “Девня” (Подизпълнител към основния Контрактор “Институт по воден транспорт” – Варна)
1997 “Димонт ДДД” ООД – Перник Екологичен анализ за предоставяне на концесия за “Обогатяване на табани, разположени на територията на гр. Перник”.
1997 “Химкомплект – инженеринг” АД – гр. София “Инженерногеоложки проучвания за транзитен газопровод No 2 – участък от ПК0+0.0 (КС “Странджа”) до ПК92+40 (Р. Турция)” Фаза: РП
1997 “Витрен” ЕООД – Кюстендил Предварителен доклад за ОВОС на втори етап от ТИО за открит рудник “Катрище” – II етап – Определяне границата на ефективност
1997 “Union Miniere” Ltd. Комбинат “МДК – Пирдоп” – технически ОВОС (ОДИТ) за приватизация
1997 Община “Бургас” Окончателен проект за ОВОС на ЗРП на Приморски парк – гр. Бургас
1997   Окончателен проект за ОВОС на районен център ж.к. “Меден Рудник” – гр. Бургас
1997 “Барентс Груп – България” ООД Комбинат “Верила” ЕАД – експертна оценка за приватизация (ОДИТ)
1997 Община “Омуртаг” Контролиран склад за твърди битови отпадъци на община “Омуртаг”
1997 Община “София” Проект за рекултивация на сметище “Долни Богров”
1998 ЗСК “Кремиковци” Геоложко проучване на участъци на суровини за инертни материали на територията на находище “Челопечене” за нуждите на ЗСК “Кремиковци”
1998 Община “София” Инженерногеоложко проучване за осъществяване на “Проект за рекултивация на сметище “Долни Богров””
1998 Министерство на промишлеността Концесионен анализ – “Бентонит” ЕАД (Част – “Екологичен анализ”)
1998 ОВОС на кариери за добив на бентонитови глини, зеолит и перлит – “Бентонит” ЕАД
1998 Екологичен анализ на находище “Илинденци”, с. Илинденци
1998 “Витрен” ЕООД ОВОС на работен проект за развитие на открит рудник “Катрище” (кафяви въглища)
1998 “ОЦК” АД – Кърджали Оценка на щети от стари замърсявания на територията на “ОЦК” – гр. Кърджали
1998 Община “Сливен” Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания на депо за опасни отпадъци (пестициди) в района на с. Златьо Войвода
1998 Община – гр. Панагюрище Изграждане на ново депо за твърди битови отпадъци
1998 Министерство на околната среда и водите Концесионен екологичен анализ на минерална вода от находище “Горна баня”
1999 СО – район “Панчерево” Инженерногеоложко проучване на подпорна стена и мост
1999 Инженерногеоложко проучване на пасарелка
1999 “КЦМ” АД – гр. Пловдив Доклад за оценка от минали екологични щети на “КЦМ” АД – гр. Пловдив
1999 -2005 “Union Miniere” Ltd. Разработване на система за контрол на подземните води за обекта на UMPM – гр. Пирдоп, Извършване на контрол на подземните води за района
1999 “Елисейна” ЕАД Доклад за ОВОС на проект в експлоатация
1999 Доклад за минали екологични щети (I и II етап)
2000 “Пирел” АД – Гоце Делчев Доклад за оценка от минали екологични щети
2000 “Union Miniere” Ltd. Проучване замърсеността на почвите на площадка “Стар цех за сярна киселина” – Комбинат “МДК” – гр. Пирдоп
2000 Проучване замърсеността на почвите на площадка “Електролитен цех” – Комбинат “МДК” – гр. Пирдоп
2000 “Биовет” АД – гр. Пещера Доклад за оценка от минали екологични щети
2000 “Чугунолеярен завод” АД –

гр. Ихтиман

 

Доклад за ОВОС на обект в експлоатация

 

2000 “Целхарт” АД –

гр. Стамболийски

Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания относно изграждане на депо за строителни отпадъци на територията на “Целхарт” АД – гр. Стамболийски

 

2001 “Бургаски Медни Мини” ЕАД

“Лорънс Мартин – Зидарово”АД

Доклад за ОВОС на обект в експлоатация на рудник “Зидарово” и обогатителна фабрика “Върли бряг”
2001   Доклад за оценка на минали екологични щети (I и II етап) на рудник “Зидарово” и обогатителна фабрика “Върли бряг”
2001 “Целхарт” АД –

гр. Стамболийски

Оценка на локалните експлоатационни ресурси и проект за добив на подземни води от водовземните съоръжения на “Целхарт” АД – гр. Стамболийски
2001 “Омикрон” АД –

гр. София

Изграждане на пиезометри и извършване на опитно-филтрационни изследвания във връзка с реализиране на Програма за отстраняване на екологични щети от минали действия или бездействия в района на “Асарел-Медет” АД
2001

 

2004

МОСВ; МФ; АП Програма за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия или бездействия до момента на приватизация на “Геосол” АД – гр.Провадия:

–          Стари щети по сондажни площадки;

–          Лендфарм;

–          Стари щети с LNAPL;

–          Инсталиране на помпен сондаж до реката;

–          Пречистване на подземните води;

–          Мониторинг на подземните и повърхностни води

2001

2005

МОСВ; МФ; АП Програма за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия или бездействия до момента на приватизация на “Геосол” АД – гр.Провадия:

–          Изпълнение на проект “Мониторинг на подземните и повърхностни води”

2002 “Софийска вода” АД Изготвяне на проект “Депониране на утайките от пречиствателна станция “Кубратово” на табаните за стерил на рудник “Кремиковци””
2002 ДП “Строителство и възстановяване” – гр. София Изграждане на ствол-пилоти за целите на конструктивното изграждане на блок Е от комплекса “Младежки театър” – гр. София
2002 Umicore – гр. Пирдоп Инженерногеоложко и хидрогеоложко проучване за проектиране и изграждане на временна пречиствателна станция в района на Umicore – гр. Пирдоп.
2002

2003

“ВиК” ООД, гр. Варна Изготвяне на документация необходима за преоформяне и издаване на разрешителни за водоползване от МОСВ на 75 броя подземни водоизточници, предадени за експлоатация на “Водоснабдяване и канализация”ООД – гр.Варна.
2003 Umicore – гр. Пирдоп Инженерногеоложко и хидрогеоложко проучване за проектиране и изграждане на нова помпена станция при секция “Сярна киселина” в района на Umicore – гр. Пирдоп.
2003 Umicore – гр. Пирдоп Инженерногеоложко и хидрогеоложко проучване за проектиране и изграждане на претоварна при секция “Металургия” в района на Umicore – гр. Пирдоп.
2003 “Главбулгарстрой” АД Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания на обект “Рехабилитация на хвостохранилище “Елешница” – колектор”
2003 Алфа УУД България АД

Гр. Долни Чифлик

Изготвяне на документация необходима за преоформяне и издаване на разрешителни за водоползване от МОСВ на 2 броя подземни водоизточници,собственост на АУБ АД
2003 БДЖ ЕАД,

гр. Горна Оряховица

Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни за водоползване от МОСВ на 7 броя подземни водоизточници, собственост на БДЖ ЕАД.
2003 Александър Логистик ООД

гр. София

Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водоползване от МОСВ на подземни водоизточници, експлоатирани от “Александър Логистик” ООД
2003 “ОЦК” АД, гр. Кърджали Програма за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия или бездействия до момента на приватизация на “ОЦК” АД, гр. Кърджали

 

–          Обект II – Изграждане на дренажна система около временните депа

–          Обект IV – Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци.

–          Обект V – Провеждане на мониторинг за проследяване ефективността на приложените оздравителни мерки.

2003 “Свилоза” АД,

гр. Свищов

Изготвяне на количествена оценка на риска за замърсяване на подземните води от дейността на завод “Свилоза” АД, гр. Свищов
2003 Община Трявна Изготвяне на документация необходима за преоформяне и издаване на разрешителни за водоползване от МОСВ на 5 броя подземни водоизточници, предадени за експлоатация на Община Трявна.
2003 Министерство на околната среда и водите Инвентаризация на пунктовете на Националната мрежа за мониторинг на подземните води, които се обслужват в системата на МОСВ”
2003 “ВиК” ЕАД, гр. Свищов Изготвяне на документация необходима за преоформяне и издаване на разрешителни за водоползване от МОСВ на 16 броя подземни водоизточници, предадени за експлоатация на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД – гр. Свищов.
2003 “Бяла” ЕАД, гр. Севлиево Изготвяне на документация необходима за преоформяне и издаване на разрешителни за водоползване от МОСВ на 39 броя подземни водоизточници, предадени за експлоатация на “Бяла” ЕАД /ВиК/ – гр. Севлиево.
2004 Umicore – гр. Пирдоп Проучване замърсеността на почвите на площадка “Електролитен цех” – “Юмикор” – гр. Пирдоп
2004 Екоинженеринг РМ ЕООД

ГеоТехника АБС ООД

Изготвяне на работен проект за изграждане на локална мрежа за специализиран мониторинг на околната среда в района на рудник “Септемврийци”, ц. Смоляновци, област Монтана
2004 ОПЕТ/АЙГАЗ ЕАД Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения и водоползуване, изграждане на водоснабдителни сондажи на всички съществуващи и предстоящи за изграждане бензиностанции на територията на РБългария.
2004 ЛИТЕКС АД Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения и водоползуване, изграждане на водоснабдителни сондажи на всички съществуващи и предстоящи за изграждане бензиностанции на територията на РБългария.

 

2004

2008

“ВиК” ООД, гр. Варна Изготвяне на документация необходима за преоформяне и издаване на разрешителни за водоползване от МОСВ на 223 броя подземни водоизточници, предадени за експлоатация на “Водоснабдяване и канализация”ООД – гр.Варна.
2004 Екоинженеринг РМ ЕООД

ГеоТехника АБС ООД

Изготвяне на работен проект за изграждане на локална мрежа за специализиран мониторинг на околната среда в района “Смолянското рудно поле”
2005 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения и водоползуване, изграждане на водоснабдителни сондажи на всички съществуващи и предстоящи за изграждане бензиностанции на територията на РБългария.
2005 ФАСТ СЕРВИСИЗ

БЪЛГАРИЯ ЕООД

Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения и водоползуване, изграждане на водоснабдителни сондажи на всички съществуващи и предстоящи за изграждане бензиностанции на територията на РБългария.
2007 Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, гр. София, катедра Геофизика Изготвяне на инженерногеоложко и хидрогеоложко проучване за избор на площадка за депо за радиоактивни отпадъци в района на АЕЦ Козлодуй
2009 ПРОСТРОЙ ЕООД, гр. София Изграждане на изливни пилоти за укрепване на тераса на р. Гълъбовска за целите на бъдещо строителство
2010 Свинекомплекс Крумово Градище Изграждане на мониторингови пиезометри предназначени за подземни води.
2010 “Слънчеви лъчи” АД, гр. Провадия Изграждане на мониторингови пиезометри предназначени за подземни води. Провеждане на мониторинг на подземни и повърхностни води.
2010 Свилоцел ЕАД, гр. Свищов Изграждане на мониторингови пиезометри предназначени за подземни води.
2010 ЧЕЗ ЕАД Изготвяне на план за мониторинг на подземни води.

Изграждане на мониторингови пиезометри в подстанции

“Рила”, “Бенковски”, “Илиенци”, “Студентски град” – София, Монтана, Ловеч и Плевен

2010 ДОЛИ МЕДИЯ ЕООД, гр. София Изготвяне на документация за издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране на води в подземен воден обект и създаване на миграционен модел на Доли Медия Студио ЕООД.
2010 Водоснабдяване Дунав ЕООД,

 гр. Разград

Изготвяне на документация необходима за преоформяне и издаване на разрешителни за водоползване от МОСВ на 7 броя подземни водоизточници, предадени за експлоатация на “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр. Разград.
2011 Щрабаг ЕАД Изграждане на ствол – пилоти за укрепване на международен път Бургас – Малко Търново.
2011 Литекс Моторс АД, гр. Ловеч Допълнителни инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания на завод за автомобили “GREAT WALL”, с. Баховица
2011 Литекс Моторс АД, гр. Ловеч Динамични пенетрационни тестове на обект „Завод за автомобили „GREAT WALL”, с. Баховица, подобект: Обратен насип при габионна подпорна стена.
2011 РЕКОУЛ АД Инженерногеоложко проучване на обект „ГЛАДНО ПОЛЕ”, Р-к Света Елизабет.
2011 РЕКОУЛ АД Извършване на проучвателно ядково сондиране Р-к Света Елизабет
2011 БИОВЕТ АД, гр. Пещера Инженерногеоложко проучване на обект: „ Бъдеща административна сграда на “Биовет” АД, гр. Пещера”
2011 СТИНГ АД Инженерногеоложко проучване за целите на бъдещо строителство в рамките на поземлен имот 61710.505.7201, гр. Разград
2011 БИОВЕТ АД, гр. Разград Инженерногеоложко проучване на обект: „Спортна зала- гр. Разград „ в гр. Разград
2011 БОНДИС ООД Изграждане на ствол-пилоти за укрепване на път Ямна – Черни вит
2011 Сентилион ЕООД,

ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

АКВА ГРУП – В ЕООД

Изготвяне на документация за издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране на води в подземен воден обект и създаване на миграционен модел на Сентилион ЕООД.
2011 БИОВЕТ АД, гр. Разград Инженерногеоложко проучване за прустройство на съществуващ футболен стадион гр. Разград
2011

2012

ЧЕЗ ЕАД Провеждане на мониторинг на подземни води.
2012 Desarrollos Eólicos y Medioambientales S.L.U., Spain Изграждане на ствол-пилоти – част от укрепителни мероприятия за целите на бъдещо строителство на соларен парк в землището на с. Рудник
2012 „ЕЙ И ЕС 3С МИРИЦА-ИЗТОК I” ЕООД, с. Гълъбово Изграждане на мониторингови пиезометри в рамките на промишлена площадка на „ЕЙ И ЕС 3С МИРИЦА-ИЗТОК I”. Провеждане на мониторинг на подземните води.
2012 ДЕВЕН АД, гр. Девня Изграждане на допълнителни пиезометри в рамките на площадки „ДЕВЕН”, „СОЛВЕЙ СОДИ” и сгурошламоотвал „ПАДИНА”
2012 СОЛВЕЙ СОДИ АД, гр. Девня Изготвяне на предпроектни проучвания за „Възстановяване на старото корито на р. Провадийска”.
2013 ЧИСТОТА ИСКЪР АД Изграждане на мониторингови пиезометри на обект: Депо за неопасни отпадъци „САДИНА”
2013 БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ АД Изграждане на мониторингови пиезометри на обект Хвостохранилище „Голям Буковец”, гр. Чипровци
2013 БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ АД Провеждане на мониторинг на подземни води
2013 СТАРТ КОНСУЛТ ООД

Община Етрополе

Изграждане на мониторингови пиезометри в района на пречиствателна станция ЕТРОПОЛЕ
2013 Алтернативна Енергия Търговище  ООД Извършване на инженерногеоложко и хидрогеоложко проучване на обект „Завод за третиране на твърди битови отпадъци”, с. Дралфа, общ. Търговище.
2013 ЗЛАТНА ПАНЕГА БЕТОН ООД

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ ООД

Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници за производствените нужди на всички бетонови и циментови възли на територията на РБългария.
2013 „Бест билдинг” ЕООД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници
2013 „Митвас” ЕООД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници
2013 „Прима спорт” ЕООД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници
2013 „Кю енд И – бред къмпани” ООД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници
2013 „Спесима” ООД, гр. София Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане и реинжекция от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
2013 Младенова изба ЕООД, гр. Тутракан Изготвяне на документация за получаване на разрешителни за изграждане на водоснабдителни сондажи и добив на подземни води – 3бр.
2013 Автомагистрали Хемус АД,

гр. София

Изготвяне на документация за получаване на разрешителни за изграждане на водоснабдителни сондажи и добив на подземни води
2013 Столична община „Изграждане на съоръжения за подземни води по обособени позиции – Пет броя съоръжения за подземни води (сондажни кладенци) в Централната градска част;
2014 Академика 2011 ЕАД

Министерство на

младежта и спорта

Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници – Обекти: Студентски град, Стадион Академик, Тенис комплекс „Борисова градина”.
2014 Адифарм ЕАД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез нови водоизточници за нов нов цех за таблетиране и капсулиране на готови лекарствени форми и хранителни добавки (таблети и капсули) в местността  „Висо“  в с. Лозен
2014 Марта 2005 ООД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници за други цели – автомивка
2014 Техносим ЕАД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници за други цели
2014 „ИНТЕРПЕТРОЛЕУМ ЕНД ПАРТНЪРС” ООД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници за други цели – автомивка
2014 „Златна Панега Бетон” ЕООД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез нови водоизточници за промишено водоснабдяване на бетонов възел с. Волуяк, общ. Столична
2014 „МИКС-ПС” ООД, гр. София  

Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници за други цели

2014 „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници за други цели – автомивка
2014 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Изготвяне на проект за консервация и консрвация на сондаж за минерална вода Р-164х, Пивоварен завод, находище 100, Североизточна България
2014 Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници за питейно-битови цели на двадесет и два водоизточника
2014 „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – ЯЙЦА И ПТИЦИ” ЕООД, с. Бъзовец Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез нови водоизточници за промишено
2014 „КЮ ЕНД И – БРЕД КЪМПАНИ” ООД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници за други цели
2014 „БРЕД ЛОГИСТИК” ЕООД, гр. София Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за ползване на воден обект – микроязовир „Храбърско” в полза на „БРЕД ЛОГИСТИК” ЕООД за спортен риболов
2014 СОЛВЕЙ СОДИ АД, гр. Девня Ревизия на пиезометрична система СШО ПАДИНА
2014 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Изготвяне на 5 бр. проекти на санитарно-охранителни зони и 2 бр. технически експертизи на сондажи за минерална вода, стопанисвани от БДЧР – Варна”
2014 „НАДЕЖДА-76” ООД, гр. София Изготвяне на документация необходима за издаване на разрешителни водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоизточници за други цели
2014 „СПЕСИМА” ООД, гр. София Изграждане на реинжекционен тръбен сондажен кладенец за нуждите на СПЕСИМА ООД в рамките на имот разположен в р-н Слатина, гр. София
2014 „Златна Панега Бетон” ЕООД, гр. София  

Изграждане на водоснабдителен тръбен сондажен кладенец предназначен за техническо водоснабдяване на обект – бетонов възел на „ЗЛАТНА ПАНЕГА БЕТОН” ЕООД, с. Волуяк

 

2014 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН  

Ликвидация на сондаж Р-11, Ст. Оряхово

Ликвидация на сондаж C-16, гр. Долни Чифлик

Ликвидация на сондаж C-6x, Оброчище, общ. Балчик

Ликвидация на сондаж C-1, гр. Варна, Гребна база

Ликвидация на сондаж C-1, с. Крапец, общ. Балчик

 

2014 „МАНИЯ ТИЙМ” АД, гр. Варна  

Изграждане на водоснабдителен тръбен сондажен кладенец за нуждите на МАНИЯ ТИЙМ АД в рамките на имот разположен в ПИ 044010 в землището на гр. Игнатиево, м-ст „Клисе баир””

 

2014 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Консервация на сондаж Р-7

Ремонтни дейности на сондаж Р-134x

Ремонтни дейности на сондаж Р-96x

Ремонтни дейности на сондаж Р-107x

Ремонтни дейности на сондаж Р-6x

Ремонтни дейности на сондаж C-5x

Ремонтни дейности на сондаж C-2x

Ремонтни дейности на сондаж C-1x

2015 „МИЛЕНИУМ ЕНД КО” ЕООД, с. Карабунар Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – водоснабдителен тръбен сондажен кладенец, предназначен за напояване –землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич
2015 „МИЛЕНИУМ ЕНД КО” ЕООД, с. Карабунар Изграждане на водоснабдителен тръбен сондажен кладенец предназначен за напояване – землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич
2015 „РЕДЖИНА” ЕООД, гр. Добрич Изготвяне на проект за ликвидация на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец Р-208х „РЕДЖИНА СТОЖЕР” в ПИ № 053001 в землището на с. Стожер, общ.
2015 „РЕДЖИНА” ЕООД, гр. Добрич Ликвидация на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец Р-208х „РЕДЖИНА СТОЖЕР” в ПИ № 053001 в землището на с. Стожер, общ.
2015 „СТРОЙТРАНС 2011” ЕООД, гр. Варна Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения – водоснабдителен тръбен сондажен кладенец, предназначен в ПИ 39459.3.50
2015 „АКВАКУЛТУРИ ВАРНА” ООД, гр. Варна Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – Чатал чешма 1 и 2 и Калиманци 1-6
2015 “Булминерал” ЕАД, гр. Варна Изготвяне на проект за добив на подземни, чрез нови водовземни съоръжения на фирма “Булминерал” АД
2015 СОЛВЕЙ СОДИ АД, гр. Девня Изготвяне на 3D модел на разпространение на кватернерни води на територията на СШО „Падина
2015 ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, гр. Девня Ерлифтно почистване на съществуващи пиезометри на територията на заводската площадка на ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, гр. Девня
2015 Областна администрация – ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Изготвяне на инвестиционен проект „Възстановяване на разрушени ПОДПОРНИ СТЕНИ и укрепване на десен бряг на р. Марица срещу устието на р. Тополница за защита сондажите на вододайната зона на гр. Пазарджик”
2015 “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, гр. Пловдив  

Извършване на геоложки екологични проучвания на площадки на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД

 

2015 Слънчевата ферма ООД, гр. София Изготвяне на документация за получаване на Разрешителни за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – водоснабдителни тръбни сондажни кладенци, предназначени за напоителни цели на обект – ябълкови градини в землището на с. Соволяново
2016 Адифарм ЕАД, гр. София Изграждане на водоснабдителен тръбен сондажен кладенец предназначен за питейно – битово водоснабдяване на обект – производствен цех на „АДИФАРМ” ЕАД, с. Лозен, общ. Столична
2016 Колмакс ЕООД, гр. София Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за изграждане на водоснабдителен тръбен сондажен кладенец предназначен за добив на подземни води на обект „Комплекс Крушавел”, с. Крушовица, общ. Елин Пелин
2016 Артекс инженеринг АД, гр. София Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – водоснабдителен тръбен сондажен кладенец, предназначен за напоителни цели на обект – УПИ VI-2165, кв. 1, по плана на гр. София
2016 Златна Панега Бетон ЕООД, гр. София Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – водоснабдителен тръбен сондажен кладенец, предназначен за технически нужди на бетонов възел на „ЗЛАТНА ПАНЕГА БЕТОН” ЕООД, в рамките на имот разположен в р-н Гара Искър, гр. София
2016 „КОВЕРИС РИДЖИТ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София Изграждане на водоснабдителен тръбен сондажен кладенец предназначен за добив на подземни води на обект „Коверис Риджит България” в парцел I-605, кв. 4, м. „Военна рампа – изток”, район „Сердика”, гр. София (с административен адрес: гр. Сифия, на бул. „Илиянци” №33)
2016 „КОВЕРИС РИДЖИТ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от водоснабдителни тръбни сондажни кладенци ТК-1 и ТК-2 за добив на подземни води за нуждите „Коверис Риджит България” в парцел I-605, кв. 4, м. „Военна рампа – изток”, район „Сердика”, гр. София (с административен адрес: гр. Сифия, на бул. „Илиянци” №33)
2016 „РОДНА НИВА” ООД, гр. Самоков Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – водоснабдителен тръбен сондажен кладенец, предназначен за напоителни цели на обект в рамките на с. Вакарел
2016 „МИКРОИНВЕСТ ООД, гр. София Изграждане на водоснабдителен тръбен сондажен кладенец предназначен за добив на подземни води на обект „МИКРОИНВЕСТ” ООД в гр. София
2016 „СТАИБО” ЕООД, с. Дражево, общ. Тунджа Хидрогеоложко проучване за изграждане на тръбни кладенци в имоти ПИ 012051 в землището на с. Хаджи Димитрово, общ. Тунджа, ЕКАТТЕ 77050, ПИ 004035 в землището на с. Дражево, общ. Тунджа, ЕКАТТЕ 23501 и ПИ 020012 в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа, ЕКАТТЕ 35028 – изработване на обосновка-проект за получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
2016 „ИНДУСТРИАЛ ПЛАНТС” ООД, гр. Казанлък Хидрогеоложко проучване за изграждане на тръбни кладенци в имоти ПИ 35167.70.3, м. Малки ливади, гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ЕКАТТЕ 35167, ПИ 35167.70.10, м. Малки ливади, гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ЕКАТТЕ 35167 – изработване на обосновка-проект за получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
2016 ЗП ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА КРЕНЧЕВА, гр. Царево, общ. Царево Хидрогеоложко проучване за изграждане на тръбен кладенец в имот ПИ 045004, землището на с. Бродилово, общ. Царево, ЕКАТТЕ 06553 – изработване на обосновка-проект за получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция „Черноморски район”
2016 „КОМ АГРО” ООД, гр. Берковица Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – водоснабдителен тръбен сондажен кладенец, предназначен за напоителни цели на обект – гр. Берковица
2016 ЗП ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, гр. Бургас Хидрогеоложко проучване за изграждане на тръбен кладенец в имот ПИ I-18 в землището на с. Есен с ЕКАТТЕ 27615, общ. Сунгурларе – изработване на обосновка-проект за получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция „Черноморски район”
2016 ЗП ПЛАМЕНА ЙОРДАНОВА БОТУШЕВА, гр. Сливен Хидрогеоложко проучване за изграждане на тръбни кладенци в имоти ПИ 024046 в землището на с. Глуфишево, общ. Сливен с ЕКАТТЕ 15206, ПИ 026013 в землището на с. Глуфишево, общ. Сливен с ЕКАТТЕ 15206 – изработване на обосновка-проект за получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
2016 ЗП СТАНЬО ДАНЧЕВ ЦОКОВСКИ, с. Старосел, общ. Хисаря Хидрогеоложко проучване за изграждане на тръбен кладенец в имот ПИ ПИ 291104 в землището на с. Старосел с ЕКАТТЕ 69016, общ. Хисаря – изработване на обосновка-проект за получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
2016 ЗП ДЕЛЧО АСЕНОВ ЙОРДАНОВ, с. Тополица, общ. Айтос  

Хидрогеоложко проучване за изграждане на тръбен кладенец в имот ПИ 017035 в землището на с. Тополница с ЕКАТТЕ 72727, общ Айтос – изработване на обосновка-проект за получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция „Черноморски район”

2016 „ЧИКЪН МАКС” ЕООД с. Ябланово Хидрогеоложко проучване за изграждане на тръбни кладенци в имоти ПИ № 87031.501.2453 в землището на с. Ябланово, община Котел, ЕКАТТЕ 87031. изработване на обосновка-проект за получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
2016 ЗП ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГАМОВ, гр. Елхово Хидрогеоложко проучване за изграждане на тръбен кладенец в имот ПИ VI-74, кв. 14 по плана на с. Добрич, община Елхово, област Ямбол, ЕКАТТЕ 21542 – изработване на обосновка-проект за получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
2017 ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД, с. Челопеч Ерлифтно почистване на съществуващи пиезометри на територията на заводската площадка на ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД, гр. Челопеч
2017 „СЛЪНЧЕВАТА ФЕРМА” ООД, гр. София Изграждане на водоснабдителен тръбен сондажен кладенец, предназначен за добив на подземни води за напояванена земеделски култури в Имот № 009004 в землището на с. Соволяново, общ. Кюстендил
2017 „СЛЪНЧЕВАТА ФЕРМА” ООД, гр. София Изграждане на водоснабдителен тръбен сондажен кладенец, предназначен за добив на подземни води за напояванена земеделски култури в Имот № 025079 в землището на с. Соволяново, общ. Кюстендил
2017 „КРАТОС ЕЛ ООД, гр. София Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – водоснабдителен тръбен сондажен кладенец, предназначен за водоснабдяване на обект – гр. София
2017 „ТУКАЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД,

с. Айдемир

Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – водоснабдителен тръбен сондажен кладенец, предназначен за питейно водоснабдяване на ТУКАЙ БУЛГАРИЯ
2017 „СПЕСИМА ООД,

с. Айдемир

Изготвяне на документация за получаване на Разрешително за водовземане и реинжекция от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – черпателен и реинжекционен тръбни сондажни кладенци, предназначен за охлаждане на производствени нужди на СПЕСИМА
2017 ЧЕЗ ЕАД Изготвяне на план за мониторинг на подземни води.

Изграждане на мониторингови пиезометри в подстанции

София, Враца, Видин, Благоевград, Радомир

2017 ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД Ерлифтно почистване на съществуващи пиезометри на територията на заводската площадка на ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД, гр. Димитровград
2017 БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ АД Ерлифтно почистване на съществуващи пиезометри на територията на хвостохранилище „Голям Буковец”, гр. Чипровци